Foreningen for danske naturryttere

Vedtægter for NaturrytterForeningen

 

Navn, formål og hjemsted:

§ 1

Foreningens navn er NaturrytterForeningen.

Foreningens hjemsted er i Næstved Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som naturryttere ved at arbejde for etablering af tilstrækkelige gode muligheder for ridning i naturen.

Foreningens medlemmer skal optræde som ansvarsbevidste repræsentanter for rytterne i naturen.

Foreningen er tværgående til andre organisationer/foreninger/grupper/enkeltpersoner hvor styrkelse af både det overordnede og det konkrete samarbejde retter sig mod optimering af ridesikkerheden, tilgængeligheden og synligheden, således at oplevelserne i naturen bliver en særdeles værdifuld fritidsinteresse. Trafiklovgivningsmæssige forhold problematiseres på de rette steder.

Foreningen skal aktivt skabe, fremme og udvikle dialogen til kommunen, berørte lodsejere og rytterne ved at agere i det lokale, regionale og nationale. Foreningen indgå i dialog med dem, som føler interessekonflikt med foreningens hensigt.

Foreningen skal arbejde for at opnå høringsret i relevante udvalg og følgegrupper f.eks. Kommunens Grønne Plan. Arbejde for synliggørelse af Naturrytter bl.a. via link fra Kommunens hjemmeside.

Foreningen skal være idegenererende for innovation og søge fremadrettede muligheder for ryttere således også ved bl.a. inddragelse af turisme- og erhvervsmæssige aspekter for området og ved at afholde arrangementer der fremmer formålet.

Medlemsforhold:

§ 3

Som medlem kan optages enhver person, der fremsætter anmodning om optagelse som medlem. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, såfremt særlige grunde taler derfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. 
Nægtelsen skal dog, såfremt optagelsessøgende ønsker dette, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun optages, såfremt eventuel restance til foreningen er berigtiget.

§ 4

Udmeldelse skal finde sted skriftligt til formanden. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til udløbet at et regnskabsår.

Kontingent:

§ 5

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår (1/10 - 30/9) af generalforsamlingen, og indbetales senest den 1.februar for det pågældende regnskabsår.

 

§ 6

Medlemmerne er forpligtet til, at overholde foreningens love og bestemmelser samt loyalt og engageret, at opfylde sine medlemsforpligtelser.

Bestyrelsen:

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en ordinær generalforsamling.

På den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Valgperioden er i øvrigt 3 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil i alle forhold af betydning for opfyldelse af formålsbestemmelsen i nærværende vedtægter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der vælges 2 suppleanter. På den stiftende generalforsamling vælges én for 1 år og én for 2 år.

Valgperioden er i øvrigt 2 år.

Generalforsamling:

§ 8

Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling er følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinier for foreningens virksomhed i de kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Ordinær general forsamling afholdes én gang årligt i november-december måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter krav herom eller mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal i så tilfælde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ordinær generalforsamling skal finde sted med 2 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til medlemmerne. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab samt eventuelt indkomne forslag.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 i dagsorden, skal være afleveret til formanden skriftligt senest 1. november det pågældende år. 

På generalforsamlingen er alle medlemmer mødeberettiget. Ingen medlemmer kan afgive stemme ved fuldmagt. Et medlemskab giver én stemme.

Regnskab og formue:

§ 9

Regnskabs- og kontingentåret er 1/10 - 30/9. regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.

Tegning og hæftelse:

§ 10

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller alle bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen form for personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

Vedtægtsændringer:

§ 11

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, klubber eller lignende, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Opløsning:

§ 12

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue tilfalde Hestens Værn.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. november 2005.

 

Formand                      Næstformand

 

Helene Johansen        Lisbeth Marquardt

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk